ГлавнаяБлогиБлог Инициативы киевлян

Високоякісна, доступна, випереджальна освіта

ОсвітаБачення майбутнього стану сектора

Високоякісна, доступна, випереджальна освіта

 

Переваги

Недоліки

· Лідерські позиції системи освіти у загальнонаціональному масштабі.

· Сформована розгалужена мережа дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти.

· Забезпечено постійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників системи освіти столиці.

· Запроваджено проектно-цільовий підхід до розвитку столичної освіти.

· Створено передумови для отримання високоякісної освіти, підвищення результативності навчання і виховання, надання їм стабільної позитивної динаміки, задоволення освітніх запитів киян.

· Переважання функцій підтримки навчальних закладів, а не розвитку.

· Значний відсоток морально застарілих основних фондів.

· Диспропорції між використанням коштів на утримання мережі та реальні затрати на освіту громадян.

· Неефективне використання ресурсів.

· Процесно орієнтоване управління освітою.

· Незадовільний соціальний статус педагогічних працівників.

· Міжвідомчий розподіл навчальних закладів.

Основні факти та завдання стратегічного плану

Доступність освіти

У м. Києві сконцентровано потужний науковий, інтелектуальний, культурний потенціал для розвитку освітньої галузі як стратегічної основи формування інноваційної моделі суспільства. У цьому контексті важливим є те, що 47% дорослих киян мають або здобувають вищу освіту, 48% – середню або середню спеціальну, 57% мешканців Києва працюють у галузях, що передбачають наявність освіти високого рівня (спеціалісти, службовці, керівники різних рівнів, кваліфіковані робітники). У галузі освіти столиці працює 120,8 тис. осіб, що вирізняє її як одну з найпотужніших сфер зайнятості населення.

Загалом у закладах столичної освіти навчається 839 тис. осіб, із них: 560,8 тис. – студенти вищих навчальних закладів III–IV рівня акредитації, 29,8 тис. – вищих навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації, 18,3 тис. – учні професійно-технічних навчальних закладів, 230,1 тис. – учні загальноосвітніх навчальних закладів. Окрім того, 84,8 тис. – вихованці дошкільних навчальних закладів. Таким чином, кожен третій киянин навчається.

Задовольняючи соціально-економічні та духовні запити особистості і суспільства, освіта столиці є важливим стратегічним ресурсом розвитку людського капіталу та дієвим механізмом переходу до інноваційного розвитку мегаполісу.

Забезпеченість інфраструктурою

Система столичної освіти охоплює дошкільні, загальноосвітні, позашкільні, заклади професійно-технічної освіти та вищі навчальні заклади , що фінансуються з бюджету міста.

Освітня інфраструктура столиці неоднорідна та недостатньо оптимальна. Концентрація шкіл нового типу у центральних районах міста призводить до їх перевантаження та появи «депресивних» шкіл у спальних районах і значної кількості шкіл з невеликою наповнюваністю.

Значна кількість навчальних закладів створено на основі енергоємних технологій та потребує капітальних ремонтів.

Переважна кількість шкіл незабезпечені сучасними спортивними комплексами, виробничими майстернями, хімічними, фізичними, біологічними лабораторіями.

Відсутня матеріально-технічна база профільної школи.

Дитячі садки в Києві значно перенавантажені. Співвідношення кількості вихованців ДНЗ до кількості місць у ДНЗ для Києва складає 107% а співвідношення кількості місць до числа дітей віку 2-6 років складає лише 69%. Позитивна динаміка народжуваності в Києві робить питання забезпеченості населення дитсадками критично важливим і таким, що потребує постійного супроводу.

Якість освіти

Реалізацією програм «Столична освіта» (2001–2005 рр.) і «Освіта столиці 2006–2010 рр.» створено передумови для отримання дітьми високоякісної освіти, підвищення результативності процесу навчання і виховання, надання їм стабільної позитивної динаміки, задоволення освітніх запитів особистості, створення сприятливого середовища завдяки активному співробітництву між сім’єю (соціальним замовником), школою (виконавцем) і соціумом.

Зберігаючи лідерські позиції у загальнонаціональному масштабі, спираючись на багатовікові традиції, освіта м. Києва має значний невикористаний потенціал розвитку, а також низку проблем, що можуть стати перешкодою на шляху модернізації Києва як міста поступального освітнього розвитку.

Подолання цих проблем можливе за умови забезпечення пріоритетного розвитку освіти і науки – галузей, що визначають вектори суспільно-економічних і духовних трансформацій суспільства.

Знижує якість освіти і низька мотивація педагогічних працівників до інноваційної діяльності. Низький статус педагогічних працівників спричиняє відтік кваліфікованих педагогічних кадрів, а відсутність стимулюючих надбавок – гальмує їх професійний розвиток.

Середня зарплата вчителів у Києві одна з найменших і становить 74% від середньої зарплати по місту. Низька компенсація призводить до падіння престижу педагогічної спеціальності та низької якості освіти. У результаті педагогічного персоналу не вистачає, переважає висока плинність (12-18% на рік) і старіння (23% учителів – пенсіонери, які працюють).

Забезпечення системи освіти столиці висококваліфікованими педагогічними та управлінськими кадрами, підвищення їхньої кваліфікації, здійснює Київський університет імені Бориса Грінченка, який перебуває у процесі динамічного розвитку.

Актуальність освіти

Відповідно до частини першої статті 4 Закону України «Про освіту» Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства. Указом Президента України В. Ф. Януковича «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» від 30.09.10 № 926/2010 2011 р. оголошено Роком освіти та інформаційного суспільства та визначено мету – забезпечення поліпшення функціонування й інноваційного розвитку освіти в Україні.

Однак пріоритетність освіти протягом останніх років не була забезпечена відповідними ресурсами. Це поглибило проблему рівного доступу до високоякісної освіти у м. Києві та уповільнило її перехід до інноваційного розвитку та невідповідності освіти запитам суспільства.

Головні заходи та завдання цільових програм

Столична освіта як невід’ємна складова українського освітнього простору потребує переходу від моделі підтримки функціонування системи навчальних закладів до моделі випереджального розвитку на засадах стратегічного планування, проектного менеджменту та лідерства.

Для досягнення мети, передбачається виконання комплексу взаємопов'язаних завдань і заходів, спрямованих назабезпечення поліпшення функціонування та інноваційного розвитку освіти м. Києва на основі розроблення та реалізації Київського стандарту освіти:

1. Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я підростаючого покоління в закладах освіти шляхом:

- формування здоров’язберігаючого середовища в системі освіти м. Києва;

- створення умов для гармонійного розвитку дитини з використанням здоров’яформувальних технологій;

- створення здоров’язберігаючого та безпечного навчально – виховного середовища;

- організації раціонального режиму навчання та відпочинку.

2. Забезпечення інтелектуального, соціального і фізичного розвитку особистості для максимального задоволення освітніх і культурних потреб м. Києва шляхом:

- оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів столиці;

- гармонізації навчально-виховного процесу.

3.Створення умов для розвитку природної обдарованості й талантів юних киян шляхом:

- розширення охоплення дітей дошкільною освітою, упровадження принципу 1 місце – 1 дитина;

- розвитку науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення закладів позашкільної освіти.

4. Створення збалансованої системи професійно-технічної освіти, що задовольняє потреби міста у висококваліфікованих робітничих кадрах, шляхом:

- оптимізації мережі професійно-технічних навчальних закладів;

- упровадження інноваційних технологій.

5. Розбудова муніципального вищого навчального закладу Київського університету імені Бориса Грінченка, як лідера в системі національної освіти.

6.Створення потужного інтелектуального потенціалу педагогічної спільноти Києва шляхом підвищення соціального статусу педагогічних працівників столиці.

7. Створення ефективної системи управління освітою міста шляхом переходу до програмно-цільового, прогностичного та результат - орієнтованого управління освітою столиці.

8. Становлення системи незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів і вивчення ефективності інноваційних освітніх процесів у столиці, упровадження системного моніторингу стану реалізації програми «Освіта Києва. 2011–2015 рр.».

9. Реалізація Програм комп'ютеризації навчально-виховного процесу, управлінської діяльності та методичної роботи закладів та установ освіти міста.

10. Створення комфортних умов для навчання та виховання підростаючого покоління шляхом:

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти столиці;

- зниження ресурсо- та енергозатратності системи освіти за рахунок упровадження енергозберігаючих технологій.