Про роль національної науки у відродженні України

Історія української науки рясніє важкими, іноді трагічними періодами, зумовленими не стільки власне науковими, скільки політичними чинниками. При цьому українські вчені завжди повністю віддавали свої знання, талант, професіоналізм на благо України. Так само і зараз вітчизняна наука має підставити своє плече, а точніше вкласти розум і інтелект, аби щонайшвидше досягти відновлення економіки нашої держави. Адже війна закінчиться, і настане час відновлення національної економіки.

Фото: Владислав Кузніченко

Під час Другої Світової війни завдання українським науковцям звучало як:

 1. зобов'язати всі відділення та науково-дослідні установи Академії наук переглянути тематику та методи дослідницьких робіт, направивши всю творчу ініціативу та енергію науковців на виконання завдань щодо зміцнення військової могутності держави;
 2. забезпечити науковими силами та засобами науково-дослідні роботи з оборонної тематики;
 3. закінчити науково-дослідні роботи, які можуть отримати застосування в обороні та в народному господарстві.

Але зараз важливіше сконцентруватися саме на повоєнному відновленні. Так, за даними forbes.ua, через війну Україна вже втратила щонайменше 30-50% виробничих потужностей, переважно на сході країни. Лише 1% українських компаній досі не зазнали збитків унаслідок військових дій.

І я цілком розділяю таку думку Президента України Володимира Зеленського "йдеться не лише про обсяг фізичної роботи – побудувати житло, відновити підприємства, завести новий бізнес, який працюватиме на відновлення інфраструктури та оновлення економічних відносин у нашій державі. Але й про переосмислення того, як розвиватиметься наша країна надалі. Які галузі можуть стати основою зростання після війни. Які рішення та ресурси необхідні, щоб збільшити рівень переробки в Україні та не торгувати сировиною, як це було раніше".

І це добре розуміють наші закордонні партнери. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час виступу в Європарламенті закликала "почати роботу над амбітним пакетом з відновлення для наших українських друзів". Вона заявила, що Україна потребує, насамперед, короткострокової підтримки. Загалом за експертними оцінками обсяг можливої міжнародної допомоги на реконструкцію може сягати від €200 млрд до €500 млрд.

Саме тому інноваційне оновлення суспільно-економічних відносин у довгостроковому історичному контексті завжди є фактором цивілізаційного виживання людства. Суспільства, які вчасно не проводять потрібні інновації просто зникають із мапи світу, стикнувшись із викликами, на які у них просто немає відповіді.

Сьогоднішні історичні виклики, з якими стикнулась Україна, дають можливість вибудувати нову систему взаємовідносин науки і суспільства, підвищити її значимість як у науково-технічному прогресі та інноваціях, так і в посиленні обороноздатності країни, прийнятті суспільно-значущих рішень, формулюванні національних стратегій розвитку, воєнних доктрин тощо.

Інновації генерують позитивні структурні зрушення в економіці та суспільстві, сприяють підвищенню продуктивності економіки, посилюють її здатність конкурувати в глобальному середовищі з економіками інших країн світу та забезпечувати стійкі темпи зростання в довгостроковій перспективі.

Постійній модернізації підлягають як технологічні процеси виробництва товарів та послуг, так і інституційна структура суспільства – удосконалення системи державного управління, розвиток правового поля для усіх аспектів життєдіяльності, розвиток громадянського суспільства.

Інновації не відбуваються самі собою. В суспільстві повинен бути стимул до інновацій. Виключно ринкові стимули не діють у високоризикових сферах. Ще менше шансів на інновації в слаборозвинених економіках з низьким рівнем попиту і високим рівнем бідності і нерівності. Для широкого інноваційного процесу потрібна відповідна державна політика, яка має враховувати стан розвитку економіки та суспільно-економічних відносин.

Найважливішими передумовами широкого впровадження інновацій в сучасному суспільстві є:

 • Стан розвитку національної науки;
 • Рівень інтеграції національної науки у глобальну мережу знань;
 • Наявність відповідної державної політики підтримки науки та інновацій;
 • Економічні передумови для проведення інновацій (ринкові стимули, рівень попиту);
 • Соціогуманітарні передумови інновацій (рівень бідності і нерівності в суспільстві).

Ключову роль в можливості впровадження інновацій завжди відіграє стан розвитку національної науки та рівень її підтримки з боку держави. Держава грає роль не лише у фінансуванні фундаментальних і ризикових досліджень, але й у поширенні знань та ефектів інновацій для всього суспільства, розширюючи потенціал виробництва якісно нових товарів і послуг. Накопичені знання – це суспільне благо і головне джерело підвищення рівня життя, але без участі держави їх використання не є оптимальним для суспільства.

Епоха глобалізації знизила значимість національних наукових інституцій. Розвиток інформаційних технологій суттєво пришвидшив як обмін знаннями, так і процес трансформації наукових ідей у дослідно-конструкторські розробки і промислові зразки. Це створило ілюзію того, що вітчизняні наукові центри не потребують достатньої державної підтримки, особливо якщо бюджетні ресурси є обмеженими. На жаль, в таку пастку «денауковізації» вітчизняного суспільства потрапила і Україна. Через інертність та застарілу, здебільшого радянську систему менеджменту в науці вітчизняні науковці змушені виживати в самих екстремальних умовах. Система управління науковими дослідженнями і система організації науки в даний час мають бути суттєво реформовані.

За 10 останніх років (з 2010 р. по 2020 р.) реальні обсяги наукових досліджень і розробок в Україні скоротилися на 45% (у міжнародних доларах за паритетом купівельної спроможності). Особливо активно зниження обсягів наукової продукції відбувалося в 2015-2017 рр., в рамках так званої політики консолідації державних видатків, а по суті – знищення цілих секторів економіки, які отримували державні замовлення на свої послуги. Дискримінаційна політика заробітних плат в бюджетному науковому секторі призвела до колосального відтоку кадрів з наукової сфери: за останні 10 років чисельність дослідників України скоротилась більш, ніж вдвічі (на 62%). Україна ввійшла до числа країн з найменшою концентрацією дослідників (11 осіб на 10000 населення проти 55 в країнах Європи та ОЕСР). Державна політика 2015-2019 рр. фактично підірвала основи розвитку національної інноваційної системи, оскільки рівень державного фінансування наукової сфери став несумісним з цілями отримання нових знань та способів їх застосування.

Не дивно, що напередодні війни Україна знаходилась серед країн з найнижчим рівнем «науково-дослідної капіталізації» ВВП. Так виконані в Україні дослідження і розробки в 2020 р. становили лише 0,4% ВВП, в той час як в середньому по країнах ОЕСР цей показник становить 2% ВВП; у Швейцарії – 3,4%; Кореї – 4,2%; Ізраїлі – 4,3% ВВП.

Рис. Виконання досліджень і розробок, у % від ВВП

Останні геополітичні виклики для людської цивілізації посилили актуальність розвитку національної наукової системи підтримки знань та інновацій. Загострення питань обороноздатності країни, охорони здоров’я, інклюзивного розвитку - потребують наявності розвинених національних наукових інституцій, здатних бути центрами спеціальних глибоких знань та генерувати адекватні відповіді на нові виклики в контексті національних пріоритетів. Ніхто в світі не буде формувати українцям їх національний добробут.

Для того, щоб національна наука приносила максимальну користь майбутній післявоєнній економіці необхідна системна перебудова її відносин з суспільством, державною владою та бізнесом. Складовими елементами цієї перебудови мають бути:

 • Формування та реалізація цілісної державної політики розвитку науки та стимулювання інновацій, законодавче забезпечення відповідних процесів та контроль за його дотриманням. Вважаю за доцільне ввести в складі Уряду спеціальну посаду Віце-прем’єр міністра з питань науки та інновацій, який би відповідав за нове бачення і забезпечення ефективного розвитку науково-технічного потенціалу в Україні.
 • Інтеграція вітчизняного наукового сектора в каркас майбутньої поствоєнної економіки для забезпечення можливості залучення його напрацювань до обґрунтування національних пріоритетів розвитку.
 • Націленість програми післявоєнної відбудови економіки на технологічну модернізацію виробничого сектора, що створюватиме попит на інноваційну та наукову продукцію. Реалізація конкретних інструментів (форм державної допомоги) для стимулювання розвитку науково-технологічної сфери та залучення інновацій.
 • Запровадження європейських стандартів у сфері організації виконання та фінансування наукових досліджень.
 • Формування (відродження, модернізація) мережі центрів дослідницької та інноваційної інфраструктури - технопарки, інноваційні центри, науково-навчальні центри, інноваційно-технологічні кластери, інноваційні бізнес-інкубатори, центри інновацій і трансферу технологій, центри комерціалізації інтелектуальної власності, регіональні центри науки та інновацій, венчурні фонди.
 • Підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення наукових установ сучасним обладнанням для проведення досліджень на найвищому рівні.
 • Створення належних фінансових стимулів до продуктивної праці дослідників, як людей, що володіють глибокими спеціальними знаннями. Формування нового кадрового потенціалу наукового сектора.
 • Посилення та розвиток служб маркетингу і комерціалізації прикладних розробок.
 • Популяризація вітчизняної науки, підвищення соціального статусу та престижу дослідників в середовищі національного бізнесу та в суспільстві загалом.

Одним з напрямів реформ у сфері фінансування наукових досліджень в Україні має бути стандартизація форм державної допомоги, а саме таких як: а) прямі гранти; б) звільнення від оподаткування/зниження податкових ставок; в) виділення земельних ділянок; г) постачання необхідних товарів чи послуг за зниженими цінами; д) забезпечення доступу до боргового фінансування чи пайового фінансування на сприятливих умовах. Такі стандарти успішно застосовуються у практиці країн ЄС для стимулювання бізнесу до фінансування наукових досліджень і розробок, інновацій, а також для підтримки державою дослідницької та інформаційної інфраструктури. Україні потрібно удосконалювати національне законодавство для його відповідності кращим світовим зразкам.

Отже підвищення ролі та значимості науки в українському суспільстві нерозривно пов’язується з відповідною державною політикою. Відбудова потужного наукового сектора економіки – це шлях який необхідно пройти, якщо ми хочемо збудувати самодостатню економіку, здатну до постійної технологічної модернізації, здатну витримувати міжнародну конкуренцію, а також обслуговувати потреби Збройних Сил України.

На жаль, на даний момент система вітчизняної науки сама потребує модернізації. В першу чергу це стосується принципово нової постановки завдань та кадрової концентрації Національної академії наук України, ліквідації непотрібних другорядних напрямків та інституцій, які не дають відчутних результатів, а тільки забирають бюджетні кошти. Має бути здійснено системний аналіз дієвості галузевих академій, які давно втратили свою актуальність і потребують, в більшості випадків, ліквідації або перепідпорядкування окремих наукових інститутів під університети. Однак, як відомо, нові виклики завжди дарують нові можливості. Треба просто вміти ними скористатися.

Богдан Данилишин Богдан Данилишин , завідувач кафедри КНЕУ ім. В.Гетьмана
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram