ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Ця Публічна оферта (надалі – «Публічна Оферта») адресована невизначеному колу дієздатних фізичних та юридичних осіб (надалі – «Благодійник») - відвідувачів веб-сайту «Лівий берег» LB.UA в мережі Інтернет: https://lb.ua (далі – «Сайт»), та є відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України офіційною і публічною пропозицією ТОВ «Видавничий дім «ЛБ», код ЄДРПОУ 36592561 (надалі - «Видавничий дім «ЛБ»), в особі директора Соколова Віктора Вікторовича, яка діє на підставі Статуту, укласти договір щодо надання благодійної пожертви (надалі – Договір), на зазначених нижче умовах:

1. ТЕРМІНИ

1.1. Публічна Оферта – пропозиція Видавничого дому «ЛБ», що розміщена на Сайті https://lb.ua/ та адресована будь-якій дієздатній фізичній особі та/або юридичній особі, у тому числі, але не виключно, Благодійнику, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України укласти з нею договір на умовах, що міститься в публічній оферті.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Благодійником Публічної Оферти Видавничого дому «ЛБ» шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Видавничого дому «ЛБ» через установи банків.

1.3. Моментом Акцепту є факт здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Видавничого дому «ЛБ».

1.4. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником грошових коштів у власність Видавничого дому «ЛБ» для досягнення певних цілей та програм Видавничого дому «ЛБ» відповідно до її Статуту та цього Договору.

1.5. Благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права, яка акцептувала дану Публічну Оферту та добровільно здійснює Благодійну пожертву.

1.6. Сайт – веб-сайт Видавничого дому «ЛБ» в мережі Інтернет за адресою: https://lb.ua/

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом даного Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Видавничого дому «ЛБ» грошових коштів шляхом здійснення добровільної Благодійної пожертви, спрямованої на забезпечення здійснення Видавничого дому «ЛБ» своєї статутної діяльності.

2.2. Ціною Договору є розмір Благодійної пожертви, здійсненої Благодійником. Благодійник самостійно визначає розмір Благодійної пожертви, але в будь-якому разі такий розмір не може бути меншим ніж 1,00 грн. (одна гривня 00 коп.) або грошовий еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

2.3. Предметом Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодною зі Сторін за Договором.

3. АКЦЕПТ

3.1. Акцепт Публічної Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма умовами даної Публічної Оферти, розуміє та погоджується з тим, що Благодійна пожертва буде використана на досягнення цілей та програм, передбачених Статутом Видавничого дому «ЛБ», з яким він може ознайомитися, надіславши запит на електронну адресу [email protected]

3.2. Благодійник розуміє і беззаперечно погоджується з правом Видавничого дому «ЛБ» використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на роботу редакції та адміністративні витрати Видавничого дому «ЛБ», у відповідності із законодавством України.

3.3. Сторони погоджуються з тим, що з моменту акцептування Благодійником даної Публічної Оферти, даний Договір вважається укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Видавничий дім «ЛБ» має право: - отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предмету та умов даного Договору та своєї статутної діяльності; - без погодження з Благодійником змінювати напрямки використання Благодійної пожертви в межах статутної діяльності Видавничого дому «ЛБ»; - без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Видавничого дому «ЛБ» в розмірі, передбаченому законодавством України; - публікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім'я та по батькові або комерційне найменування Благодійника як Благодійника Видавничого дому «ЛБ». Акцептуючи дану Публічну Оферту, Благодійник надає на таку публікацію свою згоду і будь-яка інша додаткова згода Благодійника на це не вимагається. У випадку незгоди Благодійника з такою публікацією він має право відмовитись від публікації зазначених в даному пункті даних Благодійника як Благодійника Видавничого дому «ЛБ»; - збирати, обробляти, зберігати, передавати третім особам дані, отримані від Благодійників, за виключенням їх фінансових даних.

4.2. Видавничий дім «ЛБ» зобов'язаний: - у випадку використання Благодійної пожертви всупереч цілям даного Договору повернути грошові кошти Благодійникові на підставі його письмової заяви, яка має бути надіслана рекомендованим листом з описом вкладення на юридичну адресу Видавничого дому «ЛБ», що вказана на Сайті;

4.3. Права Благодійника: - без обмежень за розміром та кількістю разів надавати Видавничого дому «ЛБ» Благодійну пожертву; - відмовитись від публікації Видавничим домом «ЛБ» даних Благодійника (прізвище, ім'я та по батькові або комерційне найменування Благодійника) як Благодійника на Сайті або в будь якому засобі масової інформації.

4.4. Обов’язки Благодійника: - ознайомитись з умовами даної Публічної Оферти до її акцептування. У випадку незгоди Благодійника з будь-якою із умов даної Публічної Оферти він не повинен її акцептувати та має неодмінно залишити веб-сторінку Сайту, на якій передбачена можливість здійснення Благодійної пожертви.

5. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ЗБОРУ КОШТІВ

5.1. Публічний збір Благодійних пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Видавничого дому «ЛБ», що стосується публічного збору Благодійних пожертв за даним Договором, проводиться за місцезнаходженням Видавничого дому «ЛБ».

6. СТРОК ЗБОРУ КОШТІВ

6.1. Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Видавничого дому «ЛБ» (в тому числі шляхом ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Видавничого дому «ЛБ», про що Благодійник буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

7. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ

7.1. Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності до цілей, визначених статутною діяльністю Видавничого дому «ЛБ» та чинним законодавством України.

7.2. Видавничий дім «ЛБ» розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд в межах, встановлених її Статутом.

7.3. Отримані Видавничим домом «ЛБ» Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Видавничий дому «ЛБ» несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за порушення умов даного Договору та використання Благодійних пожертв всупереч порядку, передбаченому статутною діяльністю Видавничого дому «ЛБ» та законодавством України.

9. ПОРЯДОК ЗАГАЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Доступ до фінансових звітів використання коштів Видавничого дому «ЛБ», зібраних читачами, здійснюється Благодійником за умови, якщо він є читачем Інтернет-видання LB.UA, за письмовою вимогою Благодійника (читача Інтернет-видання LB.UA), яка має бути надіслана рекомендованим листом з описом вкладення на юридичну адресу Видавничого дому «ЛБ», що вказана на Сайті. Інша інформація надається Видавничого дому «ЛБ» у порядку і в строки, передбачені законодавством України.

10. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Благодійник шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений та надає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою виконання умов Публічної Оферти.

10.2. Акцептуванням Публічної Оферти Благодійник підтверджує, що йому відомі його права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

10.3. Акцептуванням Публічної Оферти Благодійник надає Видавничому дому «ЛБ» згоду на обробку, збір, зберігання, використання та розголошення його персональних даних Видавничого дому «ЛБ» у будь-який спосіб, передбачений чинним законодавством України, у зв'язку з реалізацією статутної діяльності Видавничим домом «ЛБ» та у порядку, визначеному Законом України «Про захист персональних даних» та локальними регламентами Видавничого дому «ЛБ», які встановлюють порядок обробки та захисту персональних даних (за їх наявності).

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

11.1. Всі витрати (оплата комісії, тощо), пов’язані із здійсненням Благодійником Благодійної пожертви, несе Благодійник.

11.2. Акцептуючи дану Публічну Оферту, Благодійник надає згоду, що шляхом внесення інформації про себе під час здійснення Благодійної пожертви та/або реєстрації на Сайті він підписується на розсилку новин від Видавничого дому «ЛБ», що буде здійснюватися на електронну адресу Благодійника або контактний номер телефону Благодійника, зазначені при реєстрації Благодійника на Сайті або при оформленні Благодійної пожертви.

11.3. Видавничий дім «ЛБ» звільняється від відповідальності за розголошення персональних даних, отриманих на підставі закону із загальнодоступних джерел, а також інформації та даних, що були розголошені або опубліковані або іншим чином доступні у ЗМІ та мережі Інтернет.

11.4. Видавничим домом «ЛБ» можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ЛБ"
Ідентифікаційний код 36592561
Адреса: Україна, 01001, місто Київ, вул. Мала Житомирська, 18-Б
IBAN: UA943052990000026005025000674 АТ КБ "ПриватБанк" МФО 305299
email: [email protected]